Punten sparen

Bij Terberg IP Products & Solutions is het mogelijk om punten te sparen doormiddel van aankopen van onze hardware. Denk hierbij aan toestellen en accessoires.

Er zullen ook punten worden toegekend wanneer u een nieuwe klant aanbrengt bij ons. Dit zal naar rato berekend worden op basis van het aantal abonnementen

 • 100 punten hebben een waarde van €1,-.
 • Per aangeschaft accessoire ontvangt u 200 punten.
 • Per aangeschaft toestel ontvangt u 300 punten.
 • Nieuw aangebrachte klant 1000 punten per nummer.

Saldochecker

Vermeld de laatste 6 cijfers van de barcode op de klantkaart.

Verzilveren?

De voorwaarden

 1. Gebruik
  Indien de klantenkaart gedurende een periode van 24 maanden niet wordt gebruikt behoudt Terberg IP Products & Solutions zich het recht voor om deze in te trekken. Het spaarsaldo zal hierdoor automatisch vervallen. Dit is achteraf niet meer terug te draaien.
 2. Transactie
  Het minimale aantal punten per transactie bedraagt 100 punten.
 3. Punten opnemen
  Punten zijn inwisselbaar per 100, 250, 500 en 1000 punten. Gespaard saldo wordt niet uitbetaald in contanten.
 4. Wijziging en beëindiging 
  Terberg IP Products & Solutions behoudt zich het recht voor om de aan de klantenkaart verbonden voordelen te wijzigen. Tevens behoudt Terberg IP Products & Solutions zich het recht voor het klantenkaart-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar worden gemaakt per mail.
 5. Uitzonderingen
  Special deals zijn uitgesloten van het spaarsysteem.
 6. Privacy en persoonlijke gegevens

  De door de klantenkaarthouder op het aanvraagformulier en/of eventuele andere formulieren ingevulde gegevens en ook de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het gegevensbestand en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Terberg IP Products & Solutions kan deze gegevens gebruiken voor het informeren van de kaarthouder over extra voordelen en voor analyse- en evaluatiemogelijkheden. Kaarthouder zal persoonlijke informatie, aanbiedingen en nieuwsberichten ontvangen gebaseerd op de gedane aankopen. Deze meldingen kunnen op digitale of fysieke wijze toegezonden worden.

  Persoonsgegevens worden door Terberg IP Products & Solutions nooit aan derden verstrekt, tenzij Terberg IP Products & Solutions daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen in de gegevens van de klantenkaarthouder kunnen worden gedaan via een verzoek per email.

  Algemene meldingen vanuit het klantenkaart programma worden altijd naar alle kaarthouders verzonden. Andere meldingen kunnen middels een opt-out uitgeschakeld worden. Kaarthouder gaat hiermee expliciet akkoord.

 7. Aansprakelijkheid
  Terberg IP Products & Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de klantenkaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Terberg IP Products & Solutions niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het, om welke reden dan ook, niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de klantenkaart. Bovendien is Terberg IP Products & Solutions niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de klantenkaart.
 8. Slotbepaling

  Terberg IP Products & Solutions behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij Terberg IP Products & Solutions beschikbaar en staan ook op de website. Door gebruik te blijven maken van klantenkaart gaat de kaarthouder akkoord met de wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.