Punten sparen

Bij Terberg IP Products & Solutions is het mogelijk om punten te sparen door middel van het doen van aankopen. Denk hierbij aan toestellen en bijbehorende accessoires. Tevens is het mogelijk in te ruilen voor een waardebon naar keuze!

Ook kunt u extra punten verdienen, wanneer u bij ons een nieuwe klant aanbrengt. Dit zal naar rato worden berekend op basis van het aantal abonnementen.

 • 100 punten hebben een waarde van € 1,-.
 • Per aangeschaft accessoire ontvangt u 200 punten.
 • Per aangeschaft toestel ontvangt u 300 punten.
 • Nieuw aangebrachte klant 1000 punten per abonnement.
 • Houd onze acties in de gaten!

Saldochecker

Vermeld de laatste 6 cijfers van de barcode op de klantkaart.

Verzilveren?

De voorwaarden

 1. Houdbaarheid
  De gespaarde punten hebben een houdbaarheid van 24 maanden gerekend vanaf de eerste datum van de opbouw van deze punten. 
 2. Uitgifte
  Per bedrijf wordt 1 spaarkaart beschikbaar gesteld. Terberg IP Products & Solutions bepaalt wie de kaart toegewezen krijgt.
 3. Transactie
  Het minimale aantal punten per transactie bedraagt 1000 punten.
 4. Punten opnemen
  Punten zijn inwisselbaar per 1000, 2500, 5000 en 10000 punten. Gespaard saldo wordt niet uitbetaald in contanten.
 5. Wijziging en beëindiging 
  Terberg IP Products & Solutions behoudt zich het recht voor om de aan de klantenkaart verbonden voordelen te wijzigen. Tevens behoudt Terberg IP Products & Solutions zich het recht voor het klantenkaart-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar worden gemaakt per mail.
 6. Uitzonderingen
  Special deals zijn uitgesloten van het spaarsysteem.
 7. Privacy en persoonlijke gegevens

  De door de klantenkaarthouder op het aanvraagformulier en/of eventuele andere formulieren ingevulde gegevens en ook de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het gegevensbestand en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Terberg IP Products & Solutions kan deze gegevens gebruiken voor het informeren van de kaarthouder over extra voordelen en voor analyse- en evaluatiemogelijkheden. De kaarthouder zal persoonlijke informatie, aanbiedingen en nieuwsberichten ontvangen gebaseerd op de gedane aankopen. Deze meldingen kunnen op digitale of fysieke wijze toegezonden worden.

  Persoonsgegevens worden door Terberg IP Products & Solutions nooit aan derden verstrekt, tenzij Terberg IP Products & Solutions daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen in de gegevens van de klantenkaarthouder kunnen worden gedaan via een verzoek per email.

 8. Aansprakelijkheid
  Terberg IP Products & Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de klantenkaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Terberg IP Products & Solutions niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het, om welke reden dan ook, niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de klantenkaart. Bovendien is Terberg IP Products & Solutions niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de klantenkaart.
 9. Slotbepaling

  Terberg IP Products & Solutions behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij Terberg IP Products & Solutions beschikbaar en staan ook op de website. Door gebruik te blijven maken van klantenkaart gaat de kaarthouder akkoord met de wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.